O Nas

Istotnym elementem systemu opiekuńczo ‐ resocjalizacyjnego w Polsce jest profilaktyka dzieci i młodzieży wobec zagrożeń makrospołecznych (globalnych) i mikrospołecznych (nieprawidłowe wzorce płynące od rodziny, szkoły, grup rówieśniczych, mass mediów). Efektem działań profilaktycznych jest wykluczenie zachowań wykraczających poza przyjęte normy społeczne i prawo karne oraz wyeliminowanie pierwszych symptomów dysfunkcji lub patologii społecznej.

Głównym założeniem Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej jest współpraca ze szkołami, pedagogami, psychologami, kuratorami, policją oraz rodzicami w formułowaniu skutecznych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie współczesnych zagrożeń społecznych. Celem działalności Akademii jest także wypracowanie trafnych metod usprawniających i zwiększających skuteczność oddziaływań dorosłych w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Formuła warsztatów, spotkań z ekspertami i innych form działań profilaktycznych zakłada wyposażanie w wiedzę dzieci i dorosłych w zakresie unikania zagrożeń, jak również rozwijanie wśród młodych osób umiejętności społecznych pomocnych w radzeniu sobie z różnymi zagrożeniami i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości przyczynią się do podejmowania przez nich samodzielnych i przemyślanych decyzji.

Działania Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej są skoncentrowane w trzech głównych obszarach:

  • Działalność edukacyjna – ( seminaria, spotkania profilaktyczne, prelekcje)
  • Działalność szkoleniowa – współpraca ze specjalistami i prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy osobom z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby uzależnione, zażywające środki psychoaktywne, ofiary/sprawcy przemocy)
  • Działalność społeczna – projektowanie i realizowanie działań dotyczących kampanii społecznych w zakresie profilaktyki skierowanej do dzieci młodzieży.